Cookie & Privacybeleid

COOKIES

Hier volgt hoe onze website www.DGBzwevezele.be omgaat met cookies.

 • Wat is een cookie?
  Een “cookie” is een klein tekstbestand dat informatie bevat die door een internetsite bewaard worden op de computer, laptop, tablet of smartphone van een gebruiker. De cookies geven de website de mogelijkheid U te herkennen en belangrijke informatie op te slaan zodat het surfen op de website voor U gemakkelijker wordt, de goede werking ervan verzekerd en/of meer efficiënt wordt, bijvoorbeeld door uw voorkeuren op te slaan.
 • Welke cookies worden gebruikt en waarom?
  De website van Hondenschool De Gezellige Blaffers (www.DGBzwevezele.be) gebruikt verschillende cookies voor volgende doeleinden.
  • Noodzakelijke cookies
   Deze cookies zijn noodzakelijk om te surfen op de website en de technische werking van de website mogelijk te maken. Het uitschakelen van deze soort cookies kan leiden tot moeilijkheden bij het surfen en wordt dan ook afgeraden.
  • Functionele cookies
   Deze cookies verzamelen informatie over uw wensen en voorkeuren en zorgen voor een aangenamer en gepersonaliseerd surfen. Deze cookies geven onder meer de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan.
  • Analytische cookies
   Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe U gebruikt maakt van de website. Om zo de inhoud te verbeteren, aan te passen en het gebruiksgemak te verhogen. Deze cookies tonen bijvoorbeeld de vaakst bezochte webpagina’s of helpen moeilijkheden/fouten tijdens het surfen op te sporen.
 • Hoe cookies uitschakelen of verwijderen?
  U kunt op ieder ogenblik de cookies van de website uitschakelen of verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Om dit te doen ga naar de help pagina van uw browser.
 • Werkt de website nog als ik cookies verwijder of uitschakel? 
  U kunt de website nog altijd bezoeken maar bepaalde functies zullen niet of abnormaal werken.
 • Nog vragen? 
  Hebt U nog andere vragen over het gebruik van cookies, contacteer dan de webmaster op volgend emailadres webmaster@DGBzwevezele.be

PRIVACYBELEID

 • Algemeen
  • De Gezellige Blaffers respecteert de privacy van zijn gebruikers.
  • De Gezellige Blaffers verwerkt de persoonlijke gegevens die haar gegeven worden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.
  • De toegang tot de website www.DGBzwevezele.be (“website“) impliceert dat de internetgebruiker huidige privacy policy (“policy”) en ook de algemene gebruiksvoorwaarden (“AGV“) volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.
  • De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de informatie hieronder en staat De Gezellige Blaffers toe om de persoonlijke gegevens die hij aan de website doorgegeven heeft in het kader van het wedstrijd registratie systeem (“WRS“) van De Gezellige Blaffers te verwerken conform met wat hieronder wordt bepaald.
  • Mits mededeling aan de gebruikers, kan De Gezellige Blaffers de huidige policy wijzigen en aanpassen, meer bepaald met betrekking tot elke nieuwe wetgeving en/of verordeningen die van toepassing kunnen zijn (zoals de aanvaarding van een nieuwe Europese verordening over de behandeling van persoonlijke gegevens – Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens – van 14 april 2016 en in voege vanaf 25 mei 2018), de aanbevelingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België, de richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken van de Europese Commissie betreffende de bescherming van gegevens en beslissingen van hoven en rechtbanken ter zake.
  • De policy geldt voor alle pagina’s opgenomen op de website en voor de registraties via deze website. Ze is niet toepasselijk op de pagina’s gehost door derden waarnaar De Gezellige Blaffers zou kunnen linken en waarvan de politiek met betrekking tot de privacy kan afwijken. De Gezellige Blaffers kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze website of door derden verwerkt worden.
  • De mededeling van gegevens van persoonlijke aard is soms vereist om bepaalde delen van de website te bereiken (bv. registratie/inschrijving voor een wedstrijd via WRS of voor contact opname via het contactformulier). Zonder mededeling van deze gegevens kan De Gezellige Blaffers de gebruiker de toegang tot die bepaalde delen van de website weigeren.
 • Verantwoordelijk voor de verwerking
  • De toegang tot de website is in principe mogelijk zonder gegevens uit de persoonlijke levenssfeer aan te leveren, zoals naam, voornaam, postadres, mailadres, enz..
  • Nochtans kan binnen het kader van het WRS of het contactformulier de gebruiker gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens mede te delen. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens,

   De Gezellige Blaffers
   Vrijgeweidstraat 26
   8750 Zwevezele

  • Elke vraag of verzoek over de verwerking van deze gegevens kan gericht worden aan volgend adres: privacy@dgbzwevezele.be
 • Verzamelde Gegevens
  • Gegevens doorgegeven door de actieve tussenkomst van de gebruiker.
   Door te surfen op de website, door de formulieren op de website in te vullen of via de sociale netwerken gelinkt aan De Gezellige Blaffers, staat de gebruiker aan De Gezellige Blaffers toe om de gegevens die hij meedeelt op te nemen en te bewaren voor de doeleinden zoals vermeld in “doeleinden van de behandeling” deze gegevens omvatten in het bijzonder:
   • Identificatiegegevens: zoals naam, voornaam, email en/of gsm nummer.

   • De mededelingen uitgewisseld tussen de gebruiker en De Gezellige Blaffers.

   • Bijkomende gegevens gevraagd door De Gezellige Blaffers aan de gebruiker ter identificatie, of om te verhinderen dat de gebruiker enige bepaling van het huidige policy, de AGV of de toepasselijke wetgeving en reglementen zou schenden.

   • Alle andere gegevens die vrijwillig door de gebruiker aan De Gezellige Blaffers worden doorgegeven met een welbepaald doel zoals beschreven in de huidige policy, in de AGV, op de website of op elke andere communicatiedrager gebruikt door De Gezellige Blaffers.

 • Gegevens die doorgegeven worden bij het raadplegen van de website.

  • Cookies 
   Om het surfen op de website te vergemakkelijken, en ook om het technisch beheer te optimaliseren, kan de website gebruik maken van “cookies”.
   Een “cookie” is een klein bestand dat door een website op de computer, laptop, tablet of de smartphone van de gebruiker wordt opgeslagen. Deze “cookie” kan terug opgehaald worden bij een later bezoek op de website. De “cookie” kan enkel gelezen worden door de website die de cookie heeft geplaatst. De website gebruikt “cookies” voor het goede beheer van de website, meer bepaald om de voorkeuren van de gebruiker te bewaren, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde pagina’s en de datum en het uur van de raadpleging.
   De meeste “cookies” werken enkel gedurende één sessie of bezoek. Het is ook mogelijk voor de gebruiker om zijn browser zo te configureren dat hij gewaarschuwd wordt als er een “cookie” aangemaakt wordt en om het opnemen ervan, individueel of niet, te verhinderen. Het deactiveren van cookies zou echter de toegang tot enkele delen van de website kunnen verhinderen of bemoeilijken.
   Mits voorafgaandelijke instemming van de gebruiker, kan de website ook het gebruik toelaten van cookies van derden, zoals onder meer deze hierna beschreven.

  • Google analytics

   De website gebruikt ook Google analytics. Deze dienst aangeboden door Google analyseert de activiteit van de website. Google verzamelt de gegevens op het gebied van het internetverkeer en het aantal bezoekers. Dit hulpmiddel laat De Gezellige Blaffers toe de prestaties van de website betreffende het surfgedrag te meten en gegevens over activiteit en andere data te verzamelen.

 • Gegevens bewaard op geraadpleegde servers. 
  Wanneer de gebruiker de website betreedt, slaan de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals het domeintype waarmee de gebruiker zich verbindt met het internet, het IP-adres van de gebruiker (op het moment van de verbinding), de datum en het uur van het betreden van de website en andere gegevens over het verkeer, lokalisatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie, de geraadpleegde pagina’s, het type browser dat gebruikt werd, het platform en/of het gebruikte exploitatiesysteem, de zoekmotor alsook de sleutelwoorden gebruikt om de website te vinden, enz. .
  Geen enkele nominatief gegeven dat toelaat om de gebruiker te identificeren wordt echter verzameld via deze registraties. De gegevens worden enkel behouden met het doel statistieken te verzamelen en de website te verbeteren.
 • Doeleinden van de behandeling.
  • Algemene doeleinden 

   Zonder afbreuk te doen aan wat verduidelijkt werd betreffende de gegevens die automatisch overgemaakt worden, verzameld, bewaard en gebruikt de website persoonlijke gegevens van de gebruikers onder meer voor volgende doeleinden:

   • Voor het gebruik van WRS.
   • Om persoonlijke gegevens van gebruikers op te nemen in automatische bestanden zoals een nieuwsbrief.
   • Om de inhoud van de website te analyseren, te veranderen en te verbeteren.
   • Om het gebruik van de website te vergemakkelijken, het WRS en de ervaring van de gebruikers te verbeteren.
   • Om vragen naar informatie te kunnen beantwoorden.
   • Om hen informatie te leveren over ontwikkelingen en de werking van de website.
   • Voor alle andere doeleinden waarvoor de gebruiker zijn goedkeuring aan zou gegeven hebben.
 • Derden
  De Gezellige Blaffers behandelt de persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie. Zij zal deze niet aan derden overhandigen.
 • Marketing
  De persoonlijke gegevens zullen niet gebruikt worden voor marketing doeleinden voor producten of diensten waarvoor de gebruiker zich niet heeft ingeschreven, behalve in geval van voorafgaande, toestemming van de gebruiker. Indien de gebruiker zijn akkoord voor het gebruik van deze gegevens voor marketing doeleinden heeft gegeven, behoudt deze het recht om zich op elk ogenblik te verzetten, gratis en bij eenvoudig verzoek, tegen zulk gebruik. De gebruiker hoeft zich enkel uit te schrijven met behulp van de overeenstemmende link op elke nieuwsbrief of het hiertoe voorziene vak aan te vinken op de website of door zijn vraag klaar en duidelijk mede te delen aan volgend mailadres: webmaster@dgbzwevezele.be De gebruiker staat in voor de juistheid van de opgegeven gegevens en verbindt er zich formeel toe De Gezellige Blaffers op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn gegevens.
 • Veiligheid
  • In dit opzicht zijn de aangestelde van De Gezellige Blaffers die toegang hebben tot deze gegevens gehouden aan een strikte verplichting van confidentialiteit. De Gezellige Blaffers kan echter in geen geval verantwoordelijk gehouden worden in geval van ontvreemding van deze gegevens, ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen, door een derde.
  • De gebruikers verbinden er zich toe zich te onthouden van alle handelingen die strijdig zijn met huidige policy, AGV of met de wet.
 • Bewaring
  • De Gezellige Blaffers zal de persoonlijke gegevens van de gebruikers bewaren gedurende de tijd nodig voor het verwezenlijken van de vooropgestelde doeleinden. De Gezellige Blaffers mag tevens persoonlijke gegevens van de uitgeschreven gebruikers verder behouden na de hierboven omschreven periode, met inbegrip van alle correspondentie of vragen van bijstand gericht aan De Gezellige Blaffers, om te kunnen antwoorden op alle vragen of klachten die haar gericht zouden worden en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
 • Rechten van de betrokken personen
  • De gebruiker kan op elk ogenblik vragen om inzage tot, rechtzetting van, en indien toepasselijk, weglating van alle persoonlijke gegevens op de database van De Gezellige Blaffers, met uitzondering van de gegevens waartoe De Gezellige Blaffers wettelijk verplicht is ze te behouden. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart of paspoort, te richten aan de verantwoordelijke van het beheer.
   • Op volgend mailadres: privacy@dgbzwevezele.be
   • De Gezellige Blaffers zal dan het nodige doen om zo spoedig mogelijk aan dit verzoek te voldoen.
 • Wetgeving en bevoegde rechtsmacht
  • De huidige policy is onderworpen aan de Belgische wetgeving, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.
  • Ingeval van betwistingen betreffende de geldigheid, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van het policy, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van West-Vlaanderen (België) bevoegd, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.
  • De gebruiker verbindt er zich toe, alvorens over te gaan tot enige stap tot gerechtelijke oplossing van een betwisting, te trachten dit onderling op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met De Gezellige Blaffers, in voortkomend geval via bemiddeling, vooraleer toevlucht te zoeken in arbitrage, geschillenregeling of elke andere vorm van regeling van geschillen.