Privacyverklaring

1. Algemeen

Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Als Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW
Adres: Vrijgeweidstraat 26, 8750 Zwevezele (Wingene)
Emailadres: [email protected]

Functionaris voor gegevensbescherming:

Contactnaam : Carine Vansteelandt
Emailadres: [email protected]

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht, eventuele kostenvergoedingen)
  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven, affiches, uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
  • Voor de verwerking i.f.v. verzekering, vorming van leden, het indelen van leden in categorieën en groepen
  • Voor de verwerking van de aansluiting, deelname aan competitie, het doorgeven van competitieresultaten, deelname aan tornooien, doorgeven van tornooiresultaten, organisatie recreatief sportevenement binnen de organisatie.
  • Het beheren van sociale media: sfeerfoto’s, gerichte foto’s
  • Het beheren van de clubwebsite

3. Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :

  • Persoonlijke identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
  • Lidnummer
  • Competitiegegevens: aansluitingsnummer, klassement, wedstrijdgegevens en –resultaten
  • Gegevens van derden: naam, telefoonnummer, e-mail adres
  • Beeldmateriaal: (digitale) foto’s, filmpjes

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben gekregen. Van U wordt verwacht dat elke wijziging van de persoonsgegevens spontaan, schriftelijk of via email doorgegeven wordt aan Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW.

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door

  • Bestuursleden van de vereniging
  • De overkoepelende federatie VOE

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

  • het verwerken van het lidmaatschap en verzekering (federatie VOE)
  • het verzorgen van de internet omgeving (google, facebook)
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, affiches en uitnodigingen.

 

Wij delen gegevens met:

  • leden
  • federatie, overheid (stad/gemeente)
  • publiek (publicatie in infoboekje, clubblad, internet, facebook)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk na het laatste gebruik.

  • Persoonsgegevens voor ledenadministratie, competitie worden 2 jaar bijgehouden na het laatste gebruik. Deze bewaartermijn ligt in lijn met de facturatie.
  • Gegevens voor verzekeringsdossiers worden intern 1 jaar bijgehouden. Dit om de opvolging nog tot een jaar te verzekeren.
  • Gegevens verzameld voor in tijd beperkte extra georganiseerde activiteiten worden tot na afloop van de activiteit bewaard.
  • Beeldmateriaal wordt bewaard tot 5 jaar na het laatste gebruik.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • Enkel bevoegde personen mogen/kunnen de gegevens verwerken;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We hanteren de standaardmaateregelen;
  • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens

  • Je hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffend de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet langer kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
  • Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers, wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens.
  • U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de wettelijke verplichtingen van de organisatie.
  • Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  • Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens voor de intrekking van de toestemming blijft geldig.
  • Bovenaan deze privacyverklaring (punt 1 – algemeen), staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via email : [email protected]
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

11. Wijziging privacyverklaring

Hondenschool De Gezellige Blaffers VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Oudere versies van onze privacy verklaring zullen in ons archief opgeslagen worden.

Versie: 03/12/2019

VZW Hondenschool De Gezellige Blaffers
Vrijgeweidstraat 26
8750 Wingene (Zwevezele)
[email protected] – www.dgbzwevezele.be

Cookies

Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat informatie bevat die door een internetsite bewaard worden op de computer, laptop, tablet of smartphone van een gebruiker. De cookies geven de website de mogelijkheid U te herkennen en belangrijke informatie op te slaan zodat het surfen op de website voor U gemakkelijker wordt, de goede werking ervan verzekerd en/of meer efficiënt wordt, bijvoorbeeld door uw voorkeuren op te slaan.

Welke cookies worden gebruikt en waarom?

De website van Hondenschool De Gezellige Blaffers (www.dgbzwevezele.be) gebruikt verschillende cookies voor volgende doeleinden.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om te surfen op de website en de technische werking van de website mogelijk te maken. Het uitschakelen van deze soort cookies kan leiden tot moeilijkheden bij het surfen en wordt dan ook afgeraden.

Functionele cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw wensen en voorkeuren en zorgen voor een aangenamer en gepersonaliseerd surfen. Deze cookies geven onder meer de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe U gebruikt maakt van de website. Om zo de inhoud te verbeteren, aan te passen en het gebruiksgemak te verhogen. Deze cookies tonen bijvoorbeeld de vaakst bezochte webpagina’s of helpen moeilijkheden/fouten tijdens het surfen op te sporen.

Hoe cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt op ieder ogenblik de cookies van de website uitschakelen of verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Om dit te doen ga naar de help pagina van uw browser.

Werkt de website nog als ik cookies verwijder of uitschakel?

U kunt de website nog altijd bezoeken maar bepaalde functies zullen niet of abnormaal werken.

Nog vragen? 

Hebt U nog andere vragen over het gebruik van cookies, contacteer dan de webmaster op volgend mailadres: [email protected]

© 1984 – 2024 Hondenschool De Gezellige Blaffers Zwevezele
Huisfotograaf © Youri De Ruyck
Privacy- & cookiebeleid

© 1984 – 2024
De Gezellige Blaffers Zwevezele
Huisfotograaf © Youri De Ruyck
Privacy- & cookiebeleid

FAQ

Algemeen
Agility
Gehoorzaamheid
Schapendrijven
 • Welke rassen zijn er toegelaten?
  In onze hondenschool zijn alle rassen welkom.

 • Hoeveel kost één les training bij jullie?
  Wij werken niet met een prijs per les maar met een lidkaart voor het ganse jaar. De kostprijs bedraagt €45 en is met een verzekering inbegrepen. Er zijn geen andere bijkomende kosten.

 • Vanaf wanneer mag ik komen trainen?
  In onze hondenschool kan je starten van zodra de pup 8 à 10 weken is met de puppytraining. Zorg er wel voor dat hij de nodige inentingen heeft gehad. Lees ook eens onze tips op de website.

 • Moet ik mij vooraf inschrijven?
  Nee! Jullie kunnen op ieder moment starten met de proeflessen.

 • Gratis proeflessen?
  Iedereen kan volledig vrijblijvend 3 gratis proeflessen volgen voor jullie lid worden. De gratis proeflessen voor puppy's tot en met 5 maanden start op zondag stipt om 8u45. Voor honden vanaf 6 maanden starten de proeflessen om stipt 10u. Na de 3 gratis proeflessen gelden dan de normale trainingsuren.
 • Kan je met ieder ras agility volgen?
  Ja! Dat kan zeker met ieder ras.

 • Ik kom trainen, wat nu?
  Wij werken op een beloningsgerichte manier. Dus is het belangrijk dat je wat voedsel meebrengt om te belonen. En een speeltje om te apporteren.

 • Wat moet ik doen om wedstrijdspeler te worden?
  Als je wil deelnemen aan wedstrijden gehoorzaamheid kan je bij Yvan meer informatie verkrijgen. Hij zal dan de nodige stappen uitleggen.
 • Zijn alleen border collies welkom?
  Nee, ook andere herdershonden zijn welkom.

 • Ik wil ook starten met schapendrijven, wat nu?
  Gezien het grote succes en de weinig andere clubs in de streek zijn de lessen schapendrijven volzet. Voor meer informatie kan je altijd bij de lesgevers terecht.

 • Mag ik eens komen kijken naar een training?
  Natuurlijk! Iedereen is welkom om schapen en honden in actie te zien.

Cookies niet voor honden...

Klopt, de cookies waar we het over hebben, zijn digitaal! Ze zijn niet voor honden, maar voor het optimaliseren van je online ervaring op onze website. Door verder te gaan, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie kun je onze “Privacybeleid” raadplegen.

Oké
Privacybeleid

Klik hier om ons "Privacybeleid" te lezen.

Opgelet!

Op zondag 2 juni 2024 is er geen training! Dit door ons federaal wedstrijd weekend. Met op zaterdag de federale wedstrijd gehoorzaamheid en op zondag de federale wedstrijd agility. Iedereen welkom om  ons wedstrijdteam aan te moedigen. 

OK